Featured
Welcome to Saint Anthony, Wichita Kansas
1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214. Phone: (316)269-4101
  • Register

Các Giới Cần Liên Lạc:

Chủ Tịch Cộng Đoàn: Ông Hoàng Kim Thoa (316) 847-7636

                                         email:  thoahoang51@yahoo.com

Ca Đoàn Têrêsa: Anh Trần Minh: (316) 305-5681

Bản Tin Phụng Vụ: Anh Vũ Thái:(316) 993-5101 

                                         email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu: Cô Davina Nguyễn (316) 461-3103

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyễn David (316) 992-7805

Đoàn Thanh Niên: Anh Nguyễn Minh Sang (316) 300-8671

Lêgiô Mariae: Cô Nguyễn Thị Sáng (316) 300-5555

Hội Tôn Vương: Bà Lâm Thị Thu Vân (316) 847-6199

Trường Việt Ngữ: Cô Nguyễn Kim Khánh (316) 253-5699

Giáo Lý Tân Tòng (Nhập Đạo): Anh Trần Hiền (Tuấn) (316) 461-3749

Fr. John F.  Jirak 

 (316)-682-4557

Sunday: 1:00PM

Holiday: To Be Announced!

Pastor: Fr. Ben Nguyen

 1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Parish Office Secretary:  (316)269-4101

Debbie Walterscheid: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sacristan: 
Dianne Osborn (316)-682-7311

 Parish Council: 

John Wernert, President 253-2422

 Altar Society: 
Sue Wells, President 942-7742

 Parish Hall Reservations:
Sue Wells (316)-942-7742 

 Bulletin Editor:
Camilla Hartman 838-6715 

 Prayer Line: 
Dianne Osborn 682-7311 

 Church Tours:  Camilla Hartman 838-6715

 Music Ministry: Choir Director Bernard Dette 776-2946

 Organists

 Phyllis Fuhr 267-8628 (Sat) 

Jennifer Harp 249-3103 (Sun)

 Latin Mass Contact:

Tony Strunk 794-2527 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

St. Anthony

Holy Day Of Obligation

Wednesday, August 15, 2018 Assumption of the Blessed Virgin Mary
Thursday, November 1, 2018 All Saints' Day
Saturday, December 8, 2018 The Immaculate Conception of The Blessed Virgin Mary
Tuesday, December 25, 2018 Christmas