Featured
Welcome to Saint Anthony, Wichita Kansas
1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214. Phone: (316)269-4101
  • Register

Các Giới Cần Liên Lạc:

Chủ Tịch Cộng Đoàn: Ông Hoàng Kim Thoa (316) 847-7636

                                         email:  thoahoang51@yahoo.com

Ca Đoàn Têrêsa: Anh Trần Minh: (316) 305-5681

Bản Tin Phụng Vụ: Anh Nguyễn Ân

                                         email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu: Cô Davina Nguyễn (316) 461-3103

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyễn David (316) 992-7805

Đoàn Thanh Niên: Anh Nguyễn Minh Sang (316) 300-8671

Lêgiô Mariae: Cô Nguyễn Thị Sáng (316) 300-5555

Hội Tôn Vương: Bà Lâm Thị Thu Vân (316) 847-6199

Trường Việt Ngữ: Cô Nguyễn Kim Khánh (316) 253-5699

Giáo Lý Tân Tòng (Nhập Đạo): Anh Trần Hiền (Tuấn) (316) 461-3749

Pastor: Fr. Ben Nguyen

 1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Parish Office Secretary:  (316)269-4101

Debbie Walterscheid: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sacristan: 
Dianne Osborn (316)-682-7311

 Parish Council: 

John Wernert, President 253-2422

 Altar Society: 
Judy Pacacha, President 744-1010

 Parish Hall Reservations:
Judy Pacacha (316)744-1010

 Bulletin Editor:
Camilla Hartman 838-6715 

 Prayer Line: 
Dianne Osborn 682-7311 

 Church Tours:  Camilla Hartman 838-6715

 Music Ministry: Choir Director Nathan Carpenter 204-3661

 Organists

 Phyllis Fuhr 267-8628 (Sat) 

Jennifer Harp 249-3103 (Sun)

 Latin Mass Contact:

Tony Strunk 794-2527 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pastor: Fr. Ben Nguyen

 1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Parish Office Secretary:  (316)269-4101

Debbie Walterscheid: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sacristan: 
Dianne Osborn (316)-682-7311

 Parish Council: 

John Wernert, President 253-2422

 Altar Society: 
Sue Wells, President 942-7742

 Parish Hall Reservations:
Sue Wells (316)-942-7742 

 Bulletin Editor:
Camilla Hartman 838-6715 

 Prayer Line: 
Dianne Osborn 682-7311 

 Church Tours:  Camilla Hartman 838-6715

 Music Ministry: Choir Director Bernard Dette 776-2946

 Organists

 Phyllis Fuhr 267-8628 (Sat) 

Jennifer Harp 249-3103 (Sun)

 Latin Mass Contact:

Tony Strunk 794-2527 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vietnamese Mass hoặc các chi tiết khác:

 Xin liên lạc ông Hoàng Kim Thoa (316) 847-7636

                                         email:  thoahoang51@yahoo.com

Ca đoàn Têrêsa: Anh Trần Minh: (316) 305-5681

Bản Tin Phụng Vụ: Anh Vũ Thái:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyễn David (316) 992-7805

Đoàn Thanh Niên: Anh Nguyễn Minh Sang (316) 300-8671

Lêgiô Mariae: Ông Nguyễn Vĩnh Tân (316) 945-5904

Hội Tôn Vương: Bà Lâm Thị Thu Vân (316) 686-0314

Trường Việt Ngữ: Cô Nguyễn Kim Khánh (316) 253-5699

Giáo Lý Tân Tòng (Nhập Đạo): Anh Trần Hiền (Tuấn) (316) 461-3749

Fr. Ben Nguyen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pastor


Saturday Mass: 4:00 PM
Sunday Mass: 9:30 AM

Holy Days of Obligation: 12:00 PM
Weekdays Mass: Tuesday - Friday: 12:05 PM

 

Sacrament of Reconciliation: Saturday 3:00 to 3:50pm; after 5:30 pm Mass
Sacrament of Baptism: Contact Fr. Ben Nguyen
Sacrament of Matrimony: The latest Bishop's Regulations require a minimum of (9) nine months preparation time for marriage for Catholics free to marry in the church.

St. Anthony