Khu Thanh
Welcome to Saint Anthony, Wichita Kansas
1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214. Phone: (316)269-4101
  • Register

Khu Thanh

Các Khu Thánh Của Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời - Giáo Xứ St. Anthony

 1/ Trưởng Khu Thánh Lê Bảo Tịnh: Ông Trần Văn Ngọc Báu (316) 518-6361

 2/ Trưởng Khu Thánh Lê Thị Thành: Bà Lê Kim Phượng (316) 518-2390

 3/ Trưởng Khu Thánh Dũng Lạc: Ông Bùi Văn Luyến (316) 518-5023

 4/ Trưởng Khu Thánh Phạm Viết Huy: Ông Cao Quốc Thông (316) 516-1555 

 5/ Trưởng Khu Thánh Nguyễn Duy Khang: Ông Phạm Tấn Toàn (316) 393-1888

 

St. Anthony