Khu Thanh
Welcome to Saint Anthony, Wichita Kansas
1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214. Phone: (316)269-4101
  • Register

Khu Thanh

Các Khu Thánh Của Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời - Giáo Xứ St. Anthony

 1/ Trưởng Khu Thánh Lê Bảo Tịnh: Ông Trần Văn Ngọc Báu (316) 518-6361

 2/ Trưởng Khu Thánh Lê Thị Thành: Bà Lê Kim Phượng (316) 518-2390

 3/ Trưởng Khu Thánh Dũng Lạc: Ông Bùi Văn Luyến (316) 518-5023

 4/ Trưởng Khu Thánh Phạm Viết Huy: Ông Cao Quốc Thông (316) 516-1555 

 5/ Trưởng Khu Thánh Nguyễn Duy Khang: Ông Phạm Tấn Toàn (316) 393-1888

 

St. Anthony

Holy Day Of Obligation

Wednesday, August 15, 2018 Assumption of the Blessed Virgin Mary
Thursday, November 1, 2018 All Saints' Day
Saturday, December 8, 2018 The Immaculate Conception of The Blessed Virgin Mary
Tuesday, December 25, 2018 Christmas