Thieu Nhi
Welcome to Saint Anthony, Wichita Kansas
1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214. Phone: (316)269-4101
  • Register

Thieu Nhi

Thieu Nhi

Quý vị nào có nhu cầu cho con em vô đoàn thiếu nhi xin liên lạc:

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyễn David (316) 992-7805

St. Anthony