Thieu Nhi
Welcome to Saint Anthony, Wichita Kansas
1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214. Phone: (316)269-4101
  • Register

Thieu Nhi

Thieu Nhi

Quý vị nào có nhu cầu cho con em vô đoàn thiếu nhi xin liên lạc:

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyễn David (316) 992-7805

St. Anthony

Holy Day Of Obligation

Wednesday, August 15, 2018 Assumption of the Blessed Virgin Mary
Thursday, November 1, 2018 All Saints' Day
Saturday, December 8, 2018 The Immaculate Conception of The Blessed Virgin Mary
Tuesday, December 25, 2018 Christmas