Thieu Nhi

Thieu Nhi

Quý vị nào có nhu cầu cho con em vô đoàn thiếu nhi xin liên lạc:

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyễn David (316) 992-7805